උණුසුම් RECOMMENDED

අපි ඉහළම තත්ත්වයේ නිෂ්පාදක වීමට වෑයම්

උණුසුම් RECOMMENDED

XuZhou YanXing ඉදිකිරීම් යන්ත්රෝපකරණ සමාගම, සමාගම (යස්මින්) Xuzhou, Jiangsu, චීනය, 2009 දී ආරම්භ කරන ලදී. වඩාත් ම ප්රසිද්ධ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය සමාගම් XCMG හා කැටපිලර්, යස්මින් ක located.The නිෂ්පාදිත ප්රධාන නිෂ්පාදන කුළුණු දොඹකර, මගී / ද්රව්ය එසවීමට, cradles, කුඹ කඳු තරණය වේදිකාවක් මෙන්ම, සුපිරි අමතර කොටස් හා අදාළ ගොඩනැගිල්ල සහ මාර්ග ඉදිකිරීම උපකරණ වේ කොහෙද මේ. සියලු නිෂ්පාදන ක්රිස්තු වර්ෂ හා සහතික ISO9001 සම්මත වී ඇති අතර අදාළ නිෂ්පාදන බලපත්ර ලබා ගෙන ඇත.